Topic outline

 • HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 6 chương cung cấp cho 

  sinh viên kiến thức cơ bản về: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
  và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.


 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

 • MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • ĐƯỜNG LINK GIẢNG DẠY VÀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO CƠ BẢN