Topic outline

  • HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
    Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 6 chương cung cấp cho 

    sinh viên kiến thức cơ bản về: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
    và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.


  • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

  • MỤC TIÊU MÔN HỌC

  • ĐƯỜNG LINK GIẢNG DẠY VÀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH

  • TÀI LIỆU THAM KHẢO CƠ BẢN