Help with Search courses

Giáo Dục Quốc Phòng - Học Kỳ Hè - 2020 -2021 - Nhóm 02 - (Từ Đại đội 13 (lớp 1300) đến Đại đội 24 (lớp 2400))

Giáo dục cho sinh viên, học sinh về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Giáo Dục Quốc Phòng - Học Kỳ Hè - 2020 -2021 - Nhóm 01 - (Từ Đại đội 1 (lớp 0100) đến Đại đội 12 (lớp 1200))

Giáo dục cho sinh viên, học sinh về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.