Help with Search courses

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT-V1

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cách tổ chức dữ liệu, xây dựng giải thuật đồng thời hiểu được tầm quan trọng của hai thành phần này trong quá trình viết một chương trình; giúp sinh viên biết áp dụng các cấu trúc dữ liệu, các giải thuật thích hợp để giải quyết các bài toán trong tin học và nâng cao kỹ năng lập trình.