Help with Search courses

Quản trị truyền thông marketing tích hợp - Gv: Trương Quang Vinh

Môn học này sẽ giới thiệu về lĩnh vực truyền thông marketing tích hợp (IMC). Vai trò của quảng cáo và các công cụ chiêu thị khác trong một chương trình truyền thông marketing tích hợp trong một tổ chức sẽ được nhấn mạnh. Việc phát triển một chương trình truyền thông marketing tích hợp đòi hỏi sự hiểu biết về quy trình marketing nói chung; cách thức các công ty tổ chức những công cụ chiêu thị khác nhau; hành vi người tiêu dùng và lý thuyết truyền thông; làm thế nào để lập mục tiêu, cũng như lập ngân sách cho chương trình IMC.