Help with Search courses

Kinh tế chính trị Mác - Lênin Đỗ Thị Thúy Yến

Nội dung chương trình gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng nghiên cứu của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn đề như:

-       Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường;

-       Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường;

-       Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường;

-       Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam;

-       Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


Tư tưởng Hồ Chí Minh - DC143DV01 - Huỳnh Thị Bích Vân

Làm rõ cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm rõ nội dung, bản chất cách mạng và khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, làm rõ vai trò nền tảng, kim chỉ nam hành động của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới. (Mô tả ngắn gọn, súc tích về môn học)

Triết Học Mác-LêNin 01286 Dương Hoàng Oanh

Môn học: KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mác-Lênin sẽ cung cấp:

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong điều kiện mới. Bảo đảm tính khoa học, gắn tri thức với thực tiễn.

Về kỹ năng:

* Phát huy tính sáng tạo, liên thông, tích hợp và khai phóng đối với sinh viên Đại học không chuyên lý luận.

* Hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế.

Về thái độ: Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác - Lênin đối với sinh viên, sống có lý tưởng, có trách nhiêm.

Tư Tưởng Hồ Chí Minh - DC108DV01 - 1933

Làm rõ cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.Làm rõ nội dung, bản chất cách mạng và khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, làm rõ vai trò nền tảng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và giá trị tư tưởng của Người trong kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới.

HSU- KINH TẾ CHÍNH TRI MÁC- LÊNIN - Dương Hoàng Oanh - 2020

Môn học: KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mác-Lênin sẽ cung cấp:

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong điều kiện mới. Bảo đảm tính khoa học, gắn tri thức với thực tiễn.

Về kỹ năng:

* Phát huy tính sáng tạo, liên thông, tích hợp và khai phóng đối với sinh viên Đại học không chuyên lý luận.

* Hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế.

Về thái độ: Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác - Lênin đối với sinh viên, sống có lý tưởng, có trách nhiêm.