Help with Search courses

Môn Pháp luật Đại cương - Giảng viên Phạm Thị Thanh Tuyền

Môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật. Sinh viên hiểu được cơ cấu bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam, từ đó hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật. Ngoài phần lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, sinh viên được tiếp cận với các luật chuyên ngành như: Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Dân sự, Luật Tố tụng Dân sự, Luật Hiến pháp, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình. 

Nhập môn Luật học

Nhập môn Luật học cung cấp kiến thức và các khái niệm cơ bản....