Thông tin liên quan đến thư viện

Help with Search courses

Hướng Dẫn Tìm Kiếm và Khai Thác Tài Liệu Trong Thư Viện

Hướng dẫn sử dụng Turnitin dành cho Giảng viên (Cơ bản)

Khóa học này được thiết kế nhằm giúp Giảng viên tạo lập và vận hành các lớp học trong Turnitin với các chức năng cơ bản nhất, nhằm cung cấp cho Sinh viên một công cụ hỗ trợ kiểm soát trùng lắp thông tin trong hoạt động học thuật, đồng thời cung cấp cho giảng viên công cụ phản hồi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.