Thông tin liên quan đến thư viện

Help with Search courses

Hướng dẫn Tìm kiếm và Khai thác Tài liệu trong Thư viện

Nội dung chính của khóa học gồm 3 phần: Phần 1: Tìm kiếm tài liệu in (giấy) trong Thư viện; Phần 2: Tìm kiếm tài liệu trên Thư viện số; và Phần 3: Tìm kiếm tài liệu trên các CSDL trực tuyến của Thư viện. Người học sẽ phải hoàn thành các nội dung này và Bài kiểm tra cuối khóa học để được Thư viện cấp "Giấy chứng nhận".

Teacher: Tran Minh NHO