Help with Search courses

Xác suất thống kê

KHTQ108DV01 - GV. Lê Thị Ngọc Huyên

Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê toán.  Các kiến thức xác suất thống kê học được có tính thực tiễn để sinh viên có thể áp dụng vào thực tế của ngành học.


Toán Cao Cấp - KHTQ111DV01 - 1227 - 01650 - Phạm Ngọc Ánh

Môn học này dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và công nghệ, nhằm giới thiệu một số phương pháp toán học cơ bản được sử dụng trong các tài liệu về kinh tế và công nghệ hiện nay. Nội dung môn học cung cấp các công cụ toán học để thiết lập và giải một số mô hình cơ bản trong kinh tế và kỹ thuật. Môn học này cũng cung cấp kiến thức nền tảng cho những sinh viên nào muốn tiếp tục chuyên sâu về ngành phân tích sau này.


Teacher: Pham Ngoc ANH