Help with Search courses

Cơ sở Văn Hóa Việt Nam - Huynh Thi Thuy Trinh

1. Hiểu những lý thuyết về văn hóa, văn hóa học, chức năng, nhiệm vụ của văn hóa, phân biệt các khái niệm văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật, các loại hình văn hóa, cấu trúc của văn hóa.

2. Định vị văn hóa Việt Nam: nguồn gốc, các thành tố, bản sắc văn hóa Việt Nam, diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử từ thời tiền sử – sơ sử, thời kỳ giao lưu và tiếp biến với văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ thiên niên kỷ thứ nhất, thời kỳ phát triển của văn hóa dân tộc từ thế kỷ 10 đến thế kỷ thứ 19 và thời kỳ cận hiện đại từ nửa sau thế kỷ 19 đến nay.

3. Trang bị cho người học phương pháp học tập, nghiên cứu để có thể tự học hoặc tham gia sưu tầm, xử lý các tài liệu, hiện vật văn hóa, nghiên cứu, giới thiệu về văn hóa Việt Nam cho người Việt hoặc người nước ngoài.

4. Rèn luyện (bổ sung, thông qua bài tập thực hành) phương pháp giới thiệu, trình bày hiểu biết về văn hóa với sự hấp dẫn cần thiết, mà vẫn bảo đảm tính chuẩn xác.

FUNDAMENTALS OF VIETNAMESE CULTURE - Chau Anh

Môn học bao gồm phần lý thuyết về văn hóa và văn hóa học, giới thiệu khái quát những quan niệm, định nghĩa về văn hóa, văn hóa học. Vai trò của văn hóa trong lịch sử của mỗi dân tộc, chức năng và cấu trúc của văn hóa.

Từ đó người học định vị văn hóa Việt Nam trong không gian văn hóa Đông Nam Á và Đông Á trong tiến trình lịch sử hàng ngàn năm của lịch sử dân tộc, sự giao lưu tiếp biến với các nền văn hóa láng giềng gần ở Đông Nam Á, xa hơn là Trung Quốc, Ấn Độ; từ thời kỳ cận đại với văn hóa phương Tây. Xác định những hằng số và bản sắc của văn hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học sẽ tìm hiểu diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam và không gian văn hóa Việt Nam.