Tài Chính Doanh Nghiệp (GV: Phạm Nhật Bảo Quyên)

A.   Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về tài chính của doanh nghiệp với các nội dung là: nghiên cứu các quyết định chủ yếu của tài chính công ty, đó là các quyết định đầu tư, định giá các công cụ tài chính như Trái phiếu và Cổ phiếu; tìm hiểu mối quan hệ giữa Rủi ro với Lợi nhuận trong đầu tư tài chính; Chi phí vốn; và giới thiệu những khái niệm về quản lý Danh mục đầu tư và tìm hiều Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về cách xác định nhu cầu vốn, tổ chức nguồn vốn và các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra, các lý thuyết và mô hình cơ bản nhất về tài chính cũng sẽ được trang bị cho sinh viên nhằm giúp sinh viên có thể tự mình ra các quyết định về tài chính.

B.   Mục tiêu của môn học:

Stt

Mục tiêu của môn học

1

Trình bày các nguyên lý cơ bản về tài chính doanh nghiệp

2

Cung cấp kiến thức rõ ràng và trình bày mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận

3

Ứng dụng những kỹ thuật định giá đối với các công cụ tài chính

4

Triển khai những chỉ số đánh giá dự án

5

Thực hiện kỹ năng trình bày, giải quyết tình huống trong các các hoạt động cá nhân và tập thể.


C.   Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt

Kết quả đạt được

1

Giải thích mục tiêu của công ty cổ phần và vai trò của Nhà quản lý tài chính

2

Định lượng Rủi ro và Lợi nhuận, và giải thích các thông số rủi ro và lợi nhuận

3

Xác lập bảng tính dòng tiền thuần của dự án và tính toán chỉ tiêu đánh giá dự án hỗ trợ ra quyết định đầu tư

4

Lập mô hình định giá cổ phiếu và trái phiếu

5

Tính toán và lí giải chi phí vốn

D.   Tài liệu học tập:

1.    Tài liệu bắt buộc:

-       Brealey et al. (2009), Fundamentals of Corporate Finance, 6th edition, McGraw-Hill (Newest version updated until 2012)

2.     Tài liệu không bắt buộc (tham khảo):

-       Bishop, Steven, Crapp, Harvey, Faff, Robert, and Twite, Garry (2001), Corporate    Finance, 4th edition, NSW: Pearson Education Australia. – 658. 15 COR

-       Brigham, Eugene F., and Houston, Joel F. (1999). Fundamentals of Financial     Management, 2nd edition, Florida: Harcourt Brace and Company. – 658.15 BRI – NOTE BOOK STANDARD

-       TS. Nguyễn Minh Kiều, Tài chính công ty, lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng cho các công ty Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê, 2011.