Nguyên Lý Kế Toán (Dành để thi Online)-

Môn học cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức kế toán. Sinh viên biết được các nguyên tắc ghi nhận giao dịch kinh tế tài chính phát sinh, biết các phương pháp kế toán để phân loại, sắp xếp và tổng hợp thông tin tài chính thông qua các báo cáo kế toán dùng cho việc ra quyết định của người sử dụng thông tin.