Công tác xã hội nhập môn - Hoang Bao Truong

Công Tác Xã Hội (CTXH) Nhập Môn là môn học chuyên ngành đầu tiên ở cấp độ cử nhân nhằm giúp người học hiểu CTXH là một nghề giúp đỡ chuyên nghiệp (helping profession) và là một ngành khoa học ứng dụng (Applied Science) dựa vào quyền con người và nền tảng giáo dục khai phóng. Môn học này cung cấp những kiến thức nền tảng cô đọng gồm: các lý thuyết, các quan điểm, mô hình giải quyết vấn đề theo tƣ duy hệ thống, nguyên tắc chung, giá trị nghề, đạo đức nghề (code of ethics) trong thực hành CTXH. Bên cạnh đó, người học cũng hiểu biết cơ bản về vai trò, phẩm chất của nhân viên xã hội (NVXH), một số kỹ năng chuyên nghiệp và kỹ năng mềm. Người học cũng được thực tập tiến trình can thiệp chuyên nghiệp gồm: “Tiếp nhận hay/và tiếp cận-Đánh giá-Can Thiệp-Lượng giá” khi làm việc với cá nhân, gia đình, nhóm, tổ chức và cộng đồng (được gọi là thân chủ). Tiến trình giúp đỡ trong ngành CTXH nhấn mạnh mối quan hệ đối tác giữa NVXH và thân chủ. Vai trò của NVXH là người hướng dẫn, xúc tác, kết nối, tạo động lực nhằm giúp thân chủ tự quyết (self-determination), tự chọn, tự giúp, tự ý thức, tự tìm kiếm các giải pháp mới (alternatives) và đa dạng cho những vấn đề của họ. Môn học này cũng dành cho sinh viên các chuyên ngành khác theo học vì người học sẽ có thêm lăng kính lý thuyết hệ thống (system thinking), tư duy sinh thái, tư (ecosystem thinking) duy con người trong môi trường (Person in Environment=PIE) để giải quyết các vấn đề thách thức ở cấp độ địa phương và toàn cầu.