Marketing Trực tiếp - Ms. Huynh Thi Thuy Duong

Môn học cung cấp cho SV những kiến thức về cách thức thực hiện POSM, cách tạo một direct email và cách thức thu thập và quản lý dữ liệu khách hàng (client database).