Bảng Tính (GV: NN Như Hằng)

Môn học có thời lượng 45 tiết, giới thiệu và hướng dẫn cho sinh viên các thao tác tạo lập và xử lý dữ liệu bằng bảng tính thông qua phần mềm Microsoft Excel, sau khi học xong sinh viên sẽ dễ dàng xử lý các công việc trong thực tế dựa vào kiến thức đã học. Nội dung môn học bao gồm các thao tác từ cơ bản như: nhập liệu, định dạng dữ liệu, khai báo hàm và công thức tính..., đến nâng cao như: tạo Biểu đồ, Subtotal, Pivot table,…