Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số (MBA)

Môn học trình bày các kiến thức về công nghệ “4.0”, chuyển đổi số. Các thành phần chính trong chuyển đổi số tổ chức – doanh nghiệp. Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về hành vi khách hàng trong thời đại số, các khái niệm nền tảng về dữ liệu lớn – trí tuệ nhân tạo cũng như ứng dụng trong hành chính – sản xuất – kinh doanh.

Cung cấp các khái niệm về vai trò của lãnh đạo trong kỷ nguyên số.

Học viên sẽ áp dụng các kiến thức được cung cấp vào các bài tập và là cơ sở để triển khai cho tổ chức doanh nghiệp sau này.