Giới & Phát triển tại Việt Nam_1262_2232-Cô Ngọc- T2-4-6-Ca 4

Môn Giới và phát triển là môn học liên ngành. Môn học này tập trung giới thiệu những kiến thức khoa học nền tảng về giới tính (sex), giới (gender), LGBTIQ+, bình đẳng giới (gender equality), định kiến giới (gender stereotype), quấy rối tình dục (sexual harassment), xã hội hóa về vai trò giới (socialization on gender roles), địa vị-vai trò của nam và nữ giới trong gia đình và ngoài xã hội, quyền con người, quyền phụ nữ (women’s rights), quan điểm Nữ Quyền (feminism) và tăng quyền lực (empowerment) cho phụ nữ. Đồng thời, người học cũng được tạo điều kiện khám phá, trình bày, nghiên cứu các vấn đề giới của thế kỷ 21 và tự tìm hiểu các khung pháp lý của Việt Nam và quốc tế đã và đang tác động tới bình đẳng giới. Cuối cùng, mỗi sinh viên luôn thể hiện tính hiếu kỳ để quan sát, tự chủ động tham gia vào tiến trình bình đẳng giới trong xã hội thông qua việc tự nâng cao nhận thức, tự nhận diện thái độ định kiến và thái độ phân biệt đối xử của mình đối với mọi người xung quanh nhằm  tự thay đổi mình qua những hành động nhỏ và thực tế để thúc đẩy sự phát triển xã hội, công bằng, bình đẳng, văn minh, bền vững, và nhân văn ở cấp độ địa phương, quốc gia, và quốc tế.

 

Teacher: Doan Thi Ngoc