Phương pháp Học Đại học - lớp 1249 - Nguyễn Ngọc Minh - HK 2134

Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức và kỹ năng cần thiết để có thể chủ động trong môi trường học tập đại học.

Từ đó giúp cho sinh viên có thái độ tích cực trong việc rèn luyện và phát triển bản thân,

nhằm giúp sinh viên thành công hơn trong môi trường đại học và công việc sau này.