Trắc nghiệm Tâm lý_2657_2133

Môn học tập trung vào lý thuyết và nền tảng của trắc nghiệm tâm lý, các cách đánh giá giá trị của các trắc nghiệm cũng như nhấn mạnh vào cách giải thích kết quả trắc nghiệm. Các bạn sẽ được thảo luận trong lớp học về các loại trắc nghiệm khác nhau bao gồm đánh giá trí thông minh, nhân cách, khả năng học tập, các vấn đề sức khoẻ tâm thần, các trắc nghiệm sử dụng trong tuyển dụng...