Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Chuyên Ngành CNTP - Gv: Lê Quốc Tuấn

Học phần giúp sinh viên hiểu cơ bản các khái niệm và thuật ngữ thường dùng trong nghiên cứu khoa học; hiểu được các bước tiến hành thành thông thường, các nguồn thu thập thông tin của một nghiên cứu khoa học, từ đó giúp người học có thể áp dụng được các kiến thức trên suốt tiến trình thực hiện nghiên cứu khoa học. 

Nội dung gồm: Các bước tiến hành cơ bản của một nghiên cứu khoa học, khái quát các loại thiết kế và xử lý số liệu trong ngành CNTP, tư duy sáng tạo và tư duy phản biện trong nghiên cứu khoa học, phát triển đề cương chi tiết, cách trình bày kết quả, giải thích, viết báo cáo, tài liệu tham khảo và hiểu cơ bản thế nào là một công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng.