Trợ giúp về Search courses

Thực hành Hóa Học Hữu Cơ_ Phạm Nữ Ngọc Hân

Sinh viên có được kỹ năng thực hành tổng hợp, phân tích một số hợp chất hữu cơ. Từ đó củng cố kiến thức, nắm vững bản chất của các chất hữu cơ. Vận dụng các kỹ năng này vào ứng dụng trong chế biến thực phẩm

Giáo viên: Pham Nu Ngoc HAN

Quan trắc môi trường

Quan trắc Môi trường là môn khoa học thực hiện đo đạc các tính chất của môi trường

Giáo viên: Pham Van TAT

Ứng dụng GIS và viễn thám trong QLMT-Phạm Văn Tất

Cung cấp Kiến thức quan trắc môi trường, để đánh giá các hậu quả ô nhiễm đến sức khoẻ và môi trường sống của con người và xác định được mối quan hệ nhân quả của nồng độ chất ô nhiễm.

Giáo viên: Pham Van TAT

Hóa học hữu cơ_Phạm Nữ Ngọc Hân

Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu trúc phân tử, danh pháp, hiện tượng đồng đẳng và đồng phân, tính chất vật lý, phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ bao gồm: hợp chất hydrocarbon, các nhóm chức và hợp chất mang nhóm chức. Bên cạnh đó cung cấp một số ứng dụng của các hợp chất hữu cơ trong công nghệ thực phẩm

Giáo viên: Pham Nu Ngoc HAN

Managerial Skills & leadership in hospitality management

Welcome everyone

This online course is designed to help you continue our lesson on Managerial skills & leadership in hospitality management.
The lesson, related discussion, assignment and other activities are available on this platform. 

Hope you enjoy this learning experience

Giáo viên: Vo Thuy Nhat MINH

Human Resources Management

This course provides the students with the basic knowledge of Human Resources Management (HRM). The course is delivered with a combination of the explanation of theories and group discussion of case studies and conducting of group projects.

Giáo viên: Nguyễn Hoàng Thy

Introduction to Event Management - DL302DE02 - HONG HA

The course introduces the concept of event industry and its growing importance in the tourism industry. Students will study the main principles and gradually implement the event management, conference, workshop...through the concept, planning, marketing... application in the event management of tourism and hospitality.

Event management is also a practical application of project management in the creation and development of the Festival and events. Event management involves the complex investigation of trademark, indentifying target audiences, planning for an event, logistics planning and coordinate the tech aspects before actually implement the modalities of event came up.