Help with Search courses

Kỹ Năng Quản Lý và Lãnh Đạo 2624_1933_LTTVAN

The course provides the key knowledge of a manager in hospitality. Students will learn skills working with different stakeholders such as staff, senior management, customers and governmental organizations. The case studies help students be familiar with solving problems at work. Furthermore, students can understand well their professional development in career direction

Ứng dụng GIS và Viễn Thám trong QLMT - Phạm Văn Tất

Cung cấp Kiến thức quan trắc môi trường, để đánh giá các hậu quả ô nhiễm đến sức khoẻ và môi trường sống của con người và xác định được mối quan hệ nhân quả của nồng độ chất ô nhiễm.

Teacher: Pham Van TAT