Consumer Behaviour - Lect: Ms. Phan Thị Phương Trúc

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hành vi người tiêu dùng thông qua các lý thuyết về tâm lý học...read more