Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo - HK2344

Môn học tìm hiểu quá trình tạo lập một doanh nghiệp mới hay phát triển một doanh nghiệp hiện có. Trung tâm của việc khởi nghiệp là các chủ doanh nghiệp - những người có tính sáng tạo và dám chấp nhận mạo hiểm để tìm kiếm những sự thay đổi hoặc cơ hội mới, cho bản thân và cho cộng đồng. Môn học nhằm giúp học viên tìm hiểu quá trình tạo lập và quản trị một doanh nghiệp sáng tạo. Học viên được giới thiệu các phương pháp để phân tích cơ hội kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, các chiến lược phát triển, cung cấp những hiểu biết và năng lực cần thiết để vượt qua những thách thức trong quá trình hoạt động của tổ chức.

Vì đổi mới sáng tạo có vai trò then chốt để khởi nghiệp thành công, nên những lý thuyết và phương pháp phát triển sáng tạo cũng sẽ được trình bày để giúp người học có thể vận dụng thành công trong thực tiễn để đáp ứng yêu cầu luôn biến động của thị trường.

Môn học nhằm giúp học viên có thể trở thành các chuyên gia dẫn dắt đổi mới sáng tạo cho đơn vị, tổ chức mình đang hoạt động hoặc ứng dụng trong quá trình khởi nghiệp của bản thân.