Phân tích định lượng_2099_2233

Khóa học này nhằm cung cấp các phương pháp định lượng phù hợp trong kinh doanh, hỗ trợ cho việc ra quyết định và xậy dựng các kế hoạch kinh doanh tối ưu trong điều kiện các ràng buộc về ...