Thống kê trong kinh doanh_1948_2131

Môn học giới thiệu các khái niệm và phương pháp thống kê cơ bản được sử dụng rộng rãi trong kinh tế, tài chính, kế toán, marketing và kinh doanh nói chung.