Marketing Căn Bản - QTDN006CV01 - Nguyễn Đức Bình

Marketing Căn Bản là môn học cơ sở, nghiên cứu những kiến thức cơ bản, nền tảng về tác động môi trường marketing, về thị trường của doanh nghiệp, làm cơ sở nhận thức  cho các môn chuyên môn của nghề.

Khóa e-learning Marketing Căn bản này trước mắt được thiết kế dành cho học viên khóa QT191 - Ngành Quản trị Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (Năm học 2019-2021)  trong giai đoạn sinh viên đang phải tạm nghỉ học tập trung, theo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh CoVid-19 của Thành phố.