Nhập môn quản trị sự kiện_1867_2131_Đinh Thụy Minh Xuân

Môn học giới thiệu khái quát về ngành công nghiệp sự kiện và tầm quan trọng ngày càng tăng của sự kiện trong ngành du lịch nói chung. Sinh viên sẽ nghiên cứu những nguyên tắc chung và các bước chính thực hiện việc quản trị nhiều loại sự kiện thông qua các khái niệm, kế hoạch và thực hiện tổ chức sự kiện.

Quản trị sự kiện còn là cách ứng dụng thực tiễn quản lý dự án vào sự sáng tạo và phát triển những loại hình sự kiện. Quản lý sự kiện bao hàm việc tìm hiểu những tính phức tạp của nhãn hiệu, việc nhận diện thị trường mục tiêu, lên kế hoạch tổ chức cho một sự kiện, lên kế hoạch hậu cần và phối hợp các khía cạnh kỹ thuật trước khi thực sự vận hành một sự kiện. Môn học sẽ được đánh giá bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó quan trọng nhất là việc tổ chức thành công một sự kiện vào cuối học kì.