Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng - CRM - Gv: Nguyễn Phương Liên

-         Môn học giới thiệu về chủ đề mối quan hệ giữa khách hàng và nhà cung cấp giữa các mối quan hệ xã hội trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu.

-         Trên cơ sở học thuật, môn học mô tả về khái niệm CRM, ý nghĩa và các thành tố tạo ra CRM.

-         Môn học cung cấp các kiến thức giúp xây dựng chiến lược và cách tổ chức CRM trong một tổ chức thông qua việc xác định một trong những yếu tố chính của CRM như: điều tra khách hàng, chúng ta muốn biết gì về khách hàng của chúng ta và làm thế nào chúng ta sẽ tổ chức được việc này. Để từ đó xác định vai trò CRM trong khía cạnh tiếp thị.

-         Môn học còn thảo luận các đề xuất đối với khách hàng, quyết định đầu tư vào một mối quan hệ khách hàng cụ thể và cách để phát triển mối quan hệ này. Cụ thể như kiểm tra các kênh mà tổ chức có thể sử dụng trong tương tác với khách hàng. Từ quan điểm của khách hàng , doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược đa kênh và quyết định làm thế nào để tổ chức các kênh này. Vai trò của Internet, bao gồm phương tiện truyền thông xã hội, bán hàng cá nhân và các trung tâm liên lạc cũng sẽ được thảo luận.

-         Cuối cùng môn học đề cập đến các hệ thống CRM và việc thực hiện chúng trong hiện tại và tương lai.