Địa lý VN & tình hình KTXHVN_1988_2033 - Nguyễn Thành Nam

Môn học này giới thiệu khái quát địa lý Việt Nam với các đặc điểm chính về tự nhiên và nhân văn; các nguồn lực để phát triển du lịch; thực trạng và chiến lược phát triển của ngành du lịch Việt Nam; các vùng du lịch và các tuyến điểm du lịch Việt Nam.