Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam_1937_2033

Ngoài phần nhập môn và kết luận, môn học gồm 3 chương trình bày những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930) và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng từ khi ra đời đến nay.