KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

 Là một môn học nghiên cứu sự lựa chọn của cá nhân, tổ chức và xã hội trong việc phân bổ nguồn lực khan hiếm cho các  mục đích sử dụng có tính cạnh tranh, nhhằm tối ưu hóa lợi ích của mình.

Kinh tế Vĩ mô là một môn học nghiên cứu toàn bộ nền kinh tế của một quốc gia.

Teacher: Chau Tan LUC