QT&ĐHVP1_HK Tết_Phạm Thị Dung

Môn Quản trị và Điều hành Văn phòng 1 trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan với các nội dung:

  1. Chức năng – nhiệm vụ và vai trò của văn phòng; 
  2. Phẩm chất, kiến thức kỹ năng cần thiết và những cơ hội phát triển nghề nghiệp của người làm công tác văn phòng; 
  3. Cơ cấu tổ chức, thông tin – truyền thông trong doanh nghiệp;
  4. Quản trị thông tin hồ sơ;
  5. Công tác tổ chức, điều hành các cuộc họp, hội thảo, hội nghị ...;
  6. Tổ chức chuyến công tác và nghiệp vụ lễ tân. 

Ngoài ra, môn học còn cung cấp kiến thức về an toàn lao động, công tác hoạch định mua sắm, quản lý văn phòng phẩm và các trang thiết bị văn phòng.


Teacher: Pham Thi DUNG