Kinh Tế Vĩ Mô - QT102DV01 - 1311 - 2127 - La Hoàng Lâm copy 1

Môn hoc trang b ̣ i ̣cho sinh viên những kiến thứ c cơ bản về hoạt động của nền kinh tế và cách thức nền kinh tế vận hành theo sự điều tiết vĩ mô nền kinh tế của nhà nước. Từ đó giúp cho sinh viên có khả năng hiểu, phân tích, đánh giá và dự đoán được tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến các hoạt động của đời sống trong thực tiễn.

Teacher: La Hoang LAM