Kinh tế Quốc tế_Bùi Thị Hương Quỳnh

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các cơ sở lý thuyết và thực tiễn về thương mại và tài chính

quốc tế để tìm hiểu sự tương tác kinh tế quốc tế ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bổ nguồn lực khan hiếm trong quốc gia và giữa các quốc gia. Các chủ đề được đề cập bao gồm lý thuyết thương mại quốc tế, chính sách thương mại, sự di chuyển nguồn lực kinh tế quốc tế, lợi ích thương mại quốc tế. Phần nội dung liên quan đến sự dịch chuyển vốn, cán cân thanh toán, thị trường vốn quốc tế, tỉ giá, v.v… chỉ được đề cập khái quát trong môn học này.