Dẫn nhập pp. nghiên cứu - 20.1B - Nguyễn Ngọc Minh - Lớp 1299

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học.

Sinh viên sẽ được giới thiệu về tiến trình thực hiện và hoàn thành một công trình nghiên cứu, cho đến lúc hoàn thành và trình bày đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh.

Từ đó, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về công việc và sứ mệnh của người trí thức, đặc biệt có thái độ tích cực đối với công tác nghiên cứu khoa học.