Quản trị học-QT106DV02-3818-01608-Chau Tan Luc

Môn Quản trị học là một môn học vừa mang tính Khoa học vùa mang tính Nghệ thuật.... Sau khi kết thúc Khòa học các bạn có thể trở thành một Nhà lãnh đạo tài ba trong 100 ngày!!!


Teacher: Chau Tan LUC