Công tác Xã hội nhập môn_4005_2031-Cô Ngọc-T6-Ca 1

Công Tác Xã Hội (CTXH) là một nghề giúp đỡ chuyên nghiệp (helping profession) và là một ngành khoa học ứng dụng (Applied Science) dựa vào quyền con người và nền tảng giáo dục khai phóng. Môn học này trang bị cho sinh viên những nguyên tắc chung, giá trị cốt lõi, đạo đức nghề, quan điểm đa chiều, và nhiều kỹ năng hữu ích để giải quyết vấn đề theo tư duy hệ thống. Bên cạnh đó, người học cũng hiểu biết cơ bản về phẩm chất và vai trò của người hướng dẫn, xúc tác, kết nối, tạo động lực nhằm giúp cá nhân và cộng đồng tự quyết (self-determination), tự giúp, tự tìm kiếm các giải pháp mới (alternatives) cho những vấn đề của họ. Môn học này cũng dành cho sinh viên các chuyên ngành khác theo học vì họ sẽ có thêm lăng kính lý thuyết hệ thống (system thinking), tư duy sinh thái (ecosystem thinking & Person in Environment=PIE) để giải quyết các vấn đề thách thức ở cấp độ địa phương và toàn cầu.

Teacher: Doan Thi Ngoc