Introduction to Management_GV Le Phuong Giao Linh

Việc quản lý có hiệu quả công việc trong các tổ chức/đơn vị là vấn đề quan trọng của đất nước hiện nay nhất là khi nước ta toàn cầu hóa, hội nhập vào nền kinh tế quốc tế. Chính nhà quản lý là những người phải đưa ra quyết định về chiến lược, chiến thuật, sử dụng nguồn nhân lực, vật liệu, công nghệ, và vốn làm thế nào cho có hiệu quả.

Môn học này sẽ giúp đưa ra công việc thực tế về những công việc mà người quản lý cần làm, chỉ ra những kỹ năng mà các nhà quản lý phải áp dụng để đạt được những mục tiêu và tiêu chuẩn quan trọng để đề ra những quyết định chiến lược, chiến thuật có hiệu quả để phát triển đơn vị/tổ chức,  cung cấp những kiến thức cơ bản về các chủ đề bao gồm hoạch định, tổ chức, phối hợp, lãnh đạo, kiểm tra, thay đổi và ra quyết định trong tổ chức.