Hệ thống thông tin kế toán_1216_1934

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ th ống thông tin, giúp sinh viên hệ thống hóa các môn học trong ngành quản trị doanh nghiệp, từ đó tổ chức hệ thống thông tin kế toán nhằm kiểm soát tài sản cũng như cung cấp kịp thời các thông tin hữu ích cho nhà quản trị trong và ngoài doanh nghiệp khi ra quyết định kinh doanh. Môn học được bắt đầu từ giới thiệu
hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, kế đến sẽ mô tả các quy trình kinh doanh chính và mục tiêu kiểm soát trong từng quy trình, và cuối cùng là các tiêu chí, cơ sở để lựa chọn, vận hành hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp. Thông qua lý thuyết được trình bày trên lớp, kết hợp với các tài liệu tham khảo được hướng dẫn, sinh viên sẽ tiến hành xây dựng một
hoặc vài quy trình kinh doanh cụ thể tại một đơn vị kinh doanh. Các quy trình nà y phải phù hợp với quy mô, yêu cầu quản lý và mang tính khả thi.