HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG - MKCB1 - NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Môn học "Hành vi Người tiêu dùng" do giảng viên Nguyễn Đức Bình phụ trách, dành cho khóa QT181 và QT182 - Học kỳ 4