Thực tập tốt nghiệp - Le Hoang Phuong Linh

Tạo điều kiện cho sinh viên:

-       Vận dụng những kiến thức đã học vào môi trường doanh nghiệp du lịch khách sạn – nhà hàng

-       Hội nhập và phát huy các kỹ năng chuyên ngành trong lĩnh vực du lịch - khách sạn – nhà hàng

-       Tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp và thiết lập các mối quan hệ tại doanh nghiệp.