Marketing Căn Bản_Lê Anh Chung_00171_Học kỳ 192A

Khóa học giúp sinh viên có thể nắm bắt những vấn đề cơ bản sau

  • Định nghĩa tiếp thị trong thời đại mới
  • Nắm bắt những giá trị mà khách hàng mong đợi trong xu hướng hiện đại
  • Xác định được thị trường và khách hàng mục tiêu cho doanh nghiệp
  • Định vị được những thuộc tính quan trọng của sản phẩm trong tâm trí khách hàng
  • Xây dựng chiến lược tiếp thị hỗn hợp (marketing mix) 4Ps
Teacher: Le Anh CHUNG