19.2A_Quản Trị Cung Ứng-QT401DV02-Hồ Trung Thảo (01515)

Môn học giới thiệu các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá trị, mục đích của chuỗi cung ứng (Supply Chain)

Teacher: Ho Trung THAO