Thống kê trong kinh doanh_1544_1933 - Nguyễn Lê Duy

Môn học giới thiệu các khái niệm và phương pháp thống kê cơ bản được sử dụng rộng rãi trong kinh tế, tài chính, kế toán, marketing và kinh doanh nói chung. Trọng tâm là việc áp dụng các phương pháp thống kê để rút ra kết luận từ số liệu mẫu, từ đó cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định. Nội dung môn học bao gồm hai nhánh chính của thống kê: thống kê mô tả và thống kê suy diễn. Thống kê mô tả bao gồm thu thập dữ liệu, tóm tắt và giải thích chúng thông qua các kỹ thuật số và đồ thị. Thống kê suy diễn bao gồm việc lựa chọn và áp dụng kỹ thuật thống kê thích hợp để ước lượng hoặc kiểm tra các phát biểu về tổng thể nghiên cứu dựa trên một mẫu số liệu. Ngoài ra, các mô hình hỗ trợ ra quyết định cũng được xem xét bao gồm hồi quy đơn biến, đa biến và phân tích số liệu chuỗi thời gian. 

Trong môn học này, sinh viên sẽ học cách giải quyết các vấn đề thống kê bằng bảng tính Excel. Sinh viên được yêu cầu làm việc theo nhóm nhỏ - điều này sẽ giúp phát triển các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả và hoà nhập trong nhóm, như trong một môi trường làm việc thực sự. Thông thường, một phần của việc đánh giá kết quả môn học yêu cầu sinh viên làm việc theo nhóm, thu thập và phân tích dữ liệu để trả lời cho vấn đề thực tế do chính sinh viên lựa chọn.

Teacher: Nguyen Le DUY