Hội nhập & các Cam kết Quốc tế_1884_1933

Môn học giúp sinh viên nắm được những nguyên tắc của hội nhập kinh tế quốc tế; hiểu được vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các hiệp định cơ bản của WTO (GATT, GATS, TRIMS, TRIPS,...); hiểu được toàn cảnh bức tranh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; nội dung của các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam là thành viên.  Từ đó cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản nhất về cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, hình thành khả năng phân tích/đánh giá tác động của hội nhập đối ngành/lĩnh vực thực tiễn tại doanh nghiệp; vận dụng kiến thức về FTA vào công tác tư vấn/tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.