ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM - 1442- DL220DV01 - 0100 - THỨ 3 - CA 2 - NGUYỄN THÀNH NAM

Môn học này giới thiệu khái quát địa lý Việt Nam với các đặc điểm chính về tự nhiên và nhân văn; các nguồn lực để phát triển du lịch; thực trạng và chiến lược phát triển của ngành du lịch Việt Nam; các vùng du lịch và các tuyến điểm du lịch Việt Nam.

Môn học đi sâu nghiên cứu các vấn đề về không gian địa lý; không gian kinh tế; tổ chức không gian kinh tế - xã hội; khái niệm về nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

+ Nghiên cứu các khái niệm cơ bản như môi trường; tài nguyên thiên nhiên; tài nguyên nhân lực; tăng trưởng và phát triển kinh tế; các chỉ tiêu đo lường sự phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

+ Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức không gian và tình hình  kinh tế - xã hội Việt Nam như phân bố sản xuất; vùng kinh tế; quy hoạch vùng; tổ chứ lãnh thổ công nghiệp; tổ chức lãnh thổ nông nghiệp; tổ chức lãnh thổ các ngành dịch vụ Việt Nam hiện nay.