Quản lý chất thải rắn_1943_1933

Môn học giới thiệu sinh viên các kiến thức về quản lý rác thải sinh hoạt. Nội dung môn học bao gồm các đặc điểm của chất thải rắn, lưu trữ và thu gom, trung chyển và vận chuyển, phân loại và chế biến, tái chế, ủ phân compost, đốt rác và vệ sinh bãi chôn lấp chất thải rắn.