Tin học dự bị_2125_1933

[Gv. Cao Đăng Khoa] - Môn học gồm các module: Windows, Kỹ thuật bàn phím, Internet, MS Word và MS PowerPoint. Qua môn học này sinh viên sẽ hoàn thiện các chức năng của mỗi module để biến chúng thành các công cụ hữu ích hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập tất cả những môn khác của mình sau này và kể cả sau khi đi làm.

Teacher: Cao Dang KHOA