ISO 14000 - 1945 - Nguyễn Xuân Quỳnh Như - 01240


Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý môi trường và phương pháp đánh giá hệ thống quản lý môi trường. Trong đó, vận dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 14000 trong các ngành sản xuất công nghiệp được đặc biệt nhấn mạnh, nhằm cung cấp những kiến thức hữu ích từ một phương pháp quản lý môi trường tự giác, có hiệu quả