Đồ án tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp - Graduation Paper

Sinh viên làm một trong hình thức sau để tốt nghiệp:

Thực tập tốt nghiệp (9 tín chỉ - 15 tuần thực tập)

Đồ án tốt nghiệp (9 tín chỉ - 15 tuần)